PRIVACY   VERKLARING   ALGEMEEN

   Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van ABLE nv, AXS Guard (hierna ook “wij”, “ons” genoemd).

   Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR / RGPD).

   Dit brengt met zich mee dat wij:

   • je persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
   • je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
   • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

   CONTACTGEGEVENS

   Als ABLE nv, AXS Guard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

   ABLE bv
   Mr. Alex Ongena
   Dellingstraat 28b
   2800 Mechelen
   +32 15 50 44 00
   privacy@axsguard.com

   PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

   Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld, u reageert op een openstaande vacature, vraagt informatie via de website, koopt producten of diensten, u vult een formulier in….

   Gegevens die wij verzamelen:

   • Contactgegevens: Naam, Aanspreektitel, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer
   • Professionele gegevens: CV, begeleidende brief,…
   • Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze klanten en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).

   WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

   De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen of bijvoorbeeld wanneer u bij ons solliciteert.

   We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

   U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door gebruik te maken van de aangeboden opt-out mogelijkheid of ook door contact met ons op te nemen via de gegevens onder het punt “contactgegevens”.

   COOKIES

   Op onze website(s) gebruiken we ook cookies.
   Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.

   VERSTREKKING AAN DERDEN

   De gegevens die je met ons deelt kunnen wij aan derde partijen verstrekken, enkel indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

   De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

   BEWAARTERMIJN

   Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

   BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

   Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

   • Alle personen die namens  ons van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
   • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
   • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
   • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

   JOUW RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

   Je hebt recht op inzage, een kopij opvragen, alsook recht op correctie of verwijdering en overdracht van de persoonsgegeven die wij van jou hebben.

   Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van identiteitskaart toe te voegen), binnen een redelijke termijn en uitdrukkelijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze deze inzage, kopij, correctie, verwijdering of overdracht vragen van zijn persoonsgegevens.

   Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

   KLACHTEN

   Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
   U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Belgisch Agentschap voor gegevensbescherming: https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us

   WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

   Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

   LAATSTE UPDATE

   Deze privacyverklaring werd voor het laatst geupdate of aangepast op 14 juni 2020