Privacy Policy mei2018 - NL

Public Channel / Legal

775 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. 03-05-2018 K l a c h t e n Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) op volgend adres: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. telefoon: +32 274 48 00 ; ​ commission@privacycommission.be ​ . De betrokkene kan eveneens klacht indienen bij de rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats. Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de betrokkene uitgenodigd om volgende link te raadplegen https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep W i j z i g i n g p r i v a c y v e r k l a r i n g Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen. Laatste update: 3 mei 2018 © AXS GUARD - Able NV 4

3. 03-05-2018 B e w a a r t e r m i j n ABLE nv, AXS GUARD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij. B e v e i l i g i n g v a n d e g e g e v e n s Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder: ● Alle personen die namens ABLE nv, AXS GUARD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. ● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. ● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; ● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; ● We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; ● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; J o u w r e c h t e n o m t r e n t j e g e g e v e n s Je hebt recht op inzage, een kopij opvragen, alsook recht op correctie of verwijdering en overdracht van de persoonsgegeven die wij van jou hebben. Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van identiteitskaart toe te voegen), binnen een redelijke termijn en uitdrukkelijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze deze inzage, kopij, correctie, verwijdering of overdracht vragen van zijn persoonsgegevens. . Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. © AXS GUARD - Able NV 3

2. 03-05-2018 W a a r v o o r g e b r u i k e n w i j d e z e p e r s o o n s g e g e v e n s ? De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen of bijvoorbeeld wanneer u bij ons solliciteert. We ​ kunnen ​ uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid of ook door contact met ons op te nemen via de gegevens onder het punt “contactgegevens”. C o o k i e s Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy. V e r s t r e k k i n g a a n d e r d e n De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting). Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen. © AXS GUARD - Able NV 2

1. 03-05-2018 P r i v a c y v e r k l a r i n g A B L E n v , A X S G U A R D Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van ABLE nv, AXS GUARD (hierna ook “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR / RGPD). Dit brengt met zich mee dat wij: ● j e p e r s o o n s g e g e v e n s e n k e l v e r w e r k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o e l w a a r v o o r d e z e z i j n v e r s t r e k t ; ● j e p e r s o o n s g e g e v e n s b e p e r k e n t o t e n k e l d i e g e g e v e n s w e l k e m i n i m a a l n o d i g z i j n v o o r d e d o e l e i n d e n w a a r v o o r z e w o r d e n v e r w e r k t ; ● p a s s e n d e t e c h n i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e m a a t r e g e l e n h e b b e n g e n o m e n z o d a t d e b e v e i l i g i n g v a n j e p e r s o o n s g e g e v e n s g e w a a r b o r g d i s ; ● g e e n p e r s o o n s g e g e v e n s d o o r g e v e n a a n a n d e r e p a r t i j e n , t e n z i j d i t n o d i g i s v o o r u i t v o e r i n g v a n d e d o e l e i n d e n w a a r v o o r z e z i j n v e r s t r e k t ; ● o p d e h o o g t e z i j n v a n j o u w r e c h t e n o m t r e n t j e p e r s o o n s g e g e v e n s , j e h i e r o p w i l l e n w i j z e n e n d e z e r e s p e c t e r e n . C o n t a c t g e g e v e n s A l s A B L E n v , A X S G U A R D z i j n w i j v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r w e r k i n g v a n j o u w p e r s o o n s g e g e v e n s . I n d i e n j e n a h e t d o o r n e m e n v a n o n z e p r i v a c y v e r k l a r i n g , o f i n a l g e m e n e r e z i n , v r a g e n h e b t h i e r o v e r o f c o n t a c t m e t o n s w e n s t o p t e n e m e n k a n d i t v i a o n d e r s t a a n d e c o n t a c t g e g e v e n s : A B L E n v , A X S G U A R D D h r . A l e x O n g e n a D e l l i n g s t r a a t 2 8 b 2 8 0 0 M e c h e l e n + 3 2 2 5 5 0 4 4 0 0 p r i v a c y @ a x s g u a r d . c o m P e r s o o n s g e g e v e n s d i e w i j v e r z a m e l e n Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld, u reageert op een openstaande vacature, vraagt informatie via de website, koopt producten of diensten, u vult een formulier in.... Gegevens die wij verzamelen: ● Contactgegevens ​ : Naam, Aanspreektitel, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer ● Professionele gegevens ​ : CV, begeleidende brief,... ● Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze klanten en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,...). © AXS GUARD - Able NV 1

Views

 • 775 Total Views
 • 643 Website Views
 • 132 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 2 axsguard.com
 • 11 www.axsguard.com