AXS GUARD - End User License Agreement - v1.1 - EN

Openbaar kanaal / Legal

361 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0
The AXS Guard EULA

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Gelieve in te loggen voor het versturen van deze document per email!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

10. V 1 . 1 3 . T h i s A g r e e m e n t w i l l b e g o v e r n e d b y a n d i n t e r p r e t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e l a w s o f B e l g i u m . A n y d i s p u t e , c l a i m o r c o n t r o v e r s y a r i s i n g o u t o f o r r e l a t i n g t o t h i s A g r e e m e n t s h a l l b e s u b m i t t e d t o b i n d i n g a r b i t r a t i o n i n B e l g i u m . 4 . I f a n y p r o v i s i o n o f t h i s A g r e e m e n t i s d e c l a r e d b y a c o u r t o f c o m p e t e n t j u r i s d i c t i o n t o b e i n v a l i d , i l l e g a l , o r u n e n f o r c e a b l e , s u c h p r o v i s i o n s h a l l b e s e v e r e d f r o m t h i s A g r e e m e n t a n d t h e o t h e r p r o v i s i o n s s h a l l r e m a i n i n f u l l f o r c e a n d e f f e c t . 5 . E x c e p t w h e n p r o v i d e d o t h e r w i s e i n t h i s A g r e e m e n t , o r a s a g r e e d w i t h A X S G U A R D / A b l e p u r s u a n t t o a s e p a r a t e a g r e e m e n t , a l l n o t i c e s o r a p p r o v a l s m u s t b e g i v e n i n w r i t i n g t o A X S G U A R D / A b l e a t t h e a d d r e s s i n d i c a t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h i s A g r e e m e n t . I n a d d i t i o n , A X S G U A R D / A b l e m a y g i v e Y o u n o t i c e e l e c t r o n i c a l l y , w h i c h e l e c t r o n i c n o t i c e s h a l l b e d e e m e d d u l y g i v e n w h e n t r a n s m i t t e d t o a n e m a i l a d d r e s s f u r n i s h e d b y Y o u t o A X S G U A R D / A b l e . 6 . Y o u m a y n o t a s s i g n o r t r a n s f e r Y o u r r i g h t s o r d u t i e s i n w h o l e o r i n p a r t t o a t h i r d p a r t y w i t h o u t t h e w r i t t e n c o n s e n t o f A X S G U A R D / A b l e . A n y w a i v e r o r m o d i f i c a t i o n o f t h i s A g r e e m e n t s h a l l b e i n w r i t i n g a n d s i g n e d b y A X S G U A R D / A b l e . 7 . T h e t e r m s , c o n d i t i o n s a n d w a r r a n t i e s c o n t a i n e d i n t h i s A g r e e m e n t w h i c h b y t h e i r n a t u r e a n d c o n t e x t a r e i n t e n d e d t o s u r v i v e t h e p e r f o r m a n c e h e r e o f s h a l l s o s u r v i v e t h e e x p i r a t i o n o r t e r m i n a t i o n o f t h i s A g r e e m e n t . 8 . E x c e p t a s o t h e r w i s e s p e c i f i c a l l y a g r e e d b y Y o u a n d A X S G U A R D / A b l e , t h i s A g r e e m e n t c o n s t i t u t e s t h e e n t i r e a g r e e m e n t b e t w e e n Y o u a n d A X S G U A R D / A b l e w i t h r e s p e c t t o t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s , a n d t h i s A g r e e m e n t s u p e r s e d e s a n y o t h e r a g r e e m e n t o r d i s c u s s i o n s , o r a l o r w r i t t e n , a n d m a y n o t b e c h a n g e d e x c e p t b y a w r i t t e n s i g n e d a g r e e m e n t . © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 1 0

1. V 1 . 1 I M P O R T A N T N O T I C E : P L E A S E C A R E F U L L Y R E A D T H E T E R M S A N D C O N D I T I O N S O F T H I S S O F T W A R E L I C E N S E A G R E E M E N T ( “ A G R E E M E N T ” ) B E F O R E U S I N G T H E A X S G U A R D / A b l e P R O D U C T S . I F Y O U A R E A C O N S U M E R , Y O U M A Y H A V E C E R T A I N S T A T U T O R Y R I G H T S T H A T C A N N O T B E M O D I F I E D B Y C O N T R A C T . N O P R O V I S I O N I N T H I S A G R E E M E N T S H A L L H A V E T H E E F F E C T O F M O D I F Y I N G Y O U R S T A T U T O R Y R I G H T S T O T H E E X T E N T S U C H M O D I F I C A T I O N I S E X P R E S S L Y P R O H I B I T E D B Y A P P L I C A B L E L A W . “ A X S G U A R D / A b l e ” m e a n s A b l e N V , D e l l i n g s t r a a t 2 8 b , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i u m . “ A X S G U A R D / A b l e ” , “ a X s G U A R D ® ” , “ A X S G U A R D ® ” m e a n t h e t r a d e m a r k s a n d s e r v i c e m a r k s o w n e d b y A X S G U A R D / A b l e o r i t s l i c e n s o r s t h a t i d e n t i f y A X S G U A R D / A b l e , a n d t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d / o r A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e s m a d e a v a i l a b l e p u r s u a n t t o t h i s A g r e e m e n t . “ A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e ” m e a n s t h e m a c h i n e - r e a d a b l e o b j e c t c o d e v e r s i o n o f a A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e t h a t i s e i t h e r e m b e d d e d i n a A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e o r d o w n l o a d e d a n d i n s t a l l e d o n a c l i e n t d e v i c e , i n c l u d i n g a c t i v a t i o n c o d e s a n d r e l a t e d d o c u m e n t a t i o n . “ A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e ” m e a n s t h e a p p l i a n c e s t h a t A X S G U A R D / A b l e m a k e s g e n e r a l l y a v a i l a b l e p u r s u a n t t o t h i s A g r e e m e n t , s u c h a s t h e A X S G U A R D ® a p p l i a n c e s , b u t e x c l u d i n g a n y c o m p u t e r p r o g r a m s e m b e d d e d t h e r e i n . “ A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s ” m e a n s t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e a n d A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e m a d e a v a i l a b l e p u r s u a n t t o t h i s A g r e e m e n t . “ A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e ” m e a n s t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e d e s i g n e d f o r i n s t a l l a t i o n a n d u s e o n a c o m p u t e r s e r v e r a n d i n c l u d e s t h e s o f t w a r e p l a t f o r m A X S G U A R D ® w i t h w h i c h o t h e r A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a r e l i c e n s e d t o o p e r a t e . “ A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e ” m e a n s t h e m a i n t e n a n c e , s u p p o r t a n d / o r o t h e r s e r v i c e s m a d e a v a i l a b l e p u r s u a n t t o a s e p a r a t e a g r e e m e n t w i t h A X S G U A R D / A b l e , e x c l u d i n g a n y w a r r a n t y s e r v i c e s p r o v i d e d u n d e r t h i s A g r e e m e n t . “ A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e ” m e a n s t h e m a c h i n e r e a d a b l e o b j e c t c o d e v e r s i o n o f a l l c o m p u t e r p r o g r a m s , a c t i v a t i o n c o d e s a n d r e l a t e d d o c u m e n t a t i o n t h a t A X S G U A R D / A b l e m a k e s g e n e r a l l y a v a i l a b l e p u r s u a n t t o t h i s A g r e e m e n t , i n c l u d i n g A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e a n d A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e , a n d a n y p a t c h , f i x , u p d a t e o r u p g r a d e p r o v i d e d a s p a r t o f t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e s o r o t h e r w i s e . A G R E E M E N T T H I S A G R E E M E N T I S A L E G A L A N D E N F O R C E A B L E C O N T R A C T B E T W E E N A X S G U A R D / A b l e A N D Y O U . B Y O P E N I N G T H E P A C K A G E , C L I C K I N G O N T H E “ I A G R E E ” B U T T O N , D O W N L O A D I N G A N D / O R I N S T A L L I N G T H E A X S G U A R D / A b l e S O F T W A R E , U S I N G T H E A X S G U A R D / A b l e P R O D U C T S O R O T H E R W I S E I N D I C A T I N G Y O U R A S S E N T T O T H E S E T E R M S A N D C O N D I T I O N S , Y O U A C K N O W L E D G E T H A T Y O U H A V E R E A D A N D U N D E R S T O O D T H I S A G R E E M E N T A N D T H A T Y O U A G R E E T O A N D A C C E P T I T S T E R M S . I F Y O U D O N O T A G R E E T O T H E S E T E R M S A N D C O N D I T I O N S , C L I C K O N T H E “ C A N C E L ” B U T T O N A N D / O R D O N O T D O W N L O A D , I N S T A L L O R A C T I V A T E T H E A X S G U A R D / A b l e S O F T W A R E O R U S E T H E A X S G U A R D / A b l e P R O D U C T S . Y O U M A Y R E T U R N T H E A X S G U A R D / A b l e P R O D U C T S A L O N G © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 1

3. V 1 . 1 6 . Y o u a g r e e t o e n s u r e t h a t a l l e m p l o y e e s , a g e n t s o r o t h e r p a r t i e s w h o w i l l u s e t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a r e n o t i f i e d o f t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f t h i s A g r e e m e n t p r i o r t o s u c h e m p l o y e e , a g e n t o r o t h e r p a r t y u s i n g t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s , a n d t h a t u s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s b y s u c h e m p l o y e e s , a g e n t s o r o t h e r p a r t i e s i s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s o f t h i s A g r e e m e n t . 7 . L i c e n s e f o r t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e i s c o n d i t i o n e d u p o n p a y m e n t o f a l l l i c e n s e f e e s d u e . U n l e s s o t h e r w i s e e x p r e s s l y a g r e e d , t h e L i c e n s e w i l l a p p l y t o a n y u p d a t e s o r u p g r a d e s o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e t h a t m a y b e m a d e a v a i l a b l e t o Y o u , s u b j e c t t o p a y m e n t o f t h e a p p l i c a b l e m a i n t e n a n c e o r o t h e r f e e s . B . R E S T R I C T I O N S 1 . Y o u m a y u s e t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s o n l y f o r Y o u r b u s i n e s s p u r p o s e s o r s u c h o t h e r p u r p o s e s a s s p e c i f i c a l l y a u t h o r i z e d b y A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e s e l l e r i n w r i t i n g . 2 . Y o u m u s t n o t : * u s e o r c o p y t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e e x c e p t a s e x p r e s s l y p e r m i t t e d b y l a w a n d b y t h i s A g r e e m e n t ; * t r a n s l a t e , r e v e r s e e n g i n e e r , d e c o m p i l e , d i s a s s e m b l e o r a t t e m p t t o d e r i v e t h e s o u r c e c o d e o r o b j e c t c o d e o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , e x c e p t t o t h e e x t e n t e x p r e s s l y p e r m i t t e d b y a p p l i c a b l e m a n d a t o r y l a w ; * r e n t , l e a s e , a s s i g n o r o t h e r w i s e t r a n s f e r t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e a n d / o r a c t i v a t i o n c o d e s e x c e p t a s e x p r e s s l y a g r e e d b y A X S G U A R D / A b l e i n w r i t i n g ; * m o d i f y t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e o r m e r g e a l l o r a n y p a r t o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s w i t h a n y u n a u t h o r i z e d p r o g r a m , u n l e s s t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t i s d e s i g n e d a n d i n t e n d e d f o r s u c h u s e o r A X S G U A R D / A b l e a p p r o v e s s u c h u s e i n w r i t i n g ; * m o d i f y o r d e l e t e a n y c o p y r i g h t , t r a d e m a r k , o r o t h e r p r o p r i e t a r y r i g h t s n o t i c e o n t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d / o r r e l a t e d d o c u m e n t a t i o n , o r c o p y , e x c e p t t o t h e e x t e n t p e r m i t t e d i n t h i s A g r e e m e n t o r b y a p p l i c a b l e l a w , a n y A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t o r r e l a t e d d o c u m e n t a t i o n w i t h o u t r e p r o d u c i n g A X S G U A R D / A b l e ’ s c o p y r i g h t , t r a d e m a r k o r p r o p r i e t a r y r i g h t s n o t i c e s o n e a c h c o p y , o r i m p a i r i n a n y w a y A X S G U A R D / A b l e ’ s c o p y r i g h t , t r a d e m a r k o r o t h e r p r o p r i e t a r y r i g h t s ; * u s e , c o p y , m o d i f y o r c r e a t e n e w a c t i v a t i o n c o d e s u n l e s s e x p r e s s l y p e r m i t t e d i n t h i s A g r e e m e n t ; o r * u s e o r a l l o w t h e u s e o f A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s i n v i o l a t i o n o f U . S . , E u r o p e a n a n d o t h e r a p p l i c a b l e e x p o r t r e g u l a t i o n s , o r f o r a n y o t h e r u n l a w f u l a c t i v i t y o r i n a n y u n a u t h o r i z e d m a n n e r . C . R E D I S T R I B U T I O N A N D S U B L I C E N S I N G O F A X S G U A R D / A b l e C L I E N T S O F T W A R E Y o u r l i c e n s e t o t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e e x t e n d s t o Y o u a r i g h t t o r e d i s t r i b u t e a n d t o s u b l i c e n s e t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e s u b j e c t t o a s e p a r a t e a g r e e m e n t w i t h Y o u r a u t h o r i z e d A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e u s e r u n d e r t e r m s n o l e s s p r o t e c t i v e o f A X S G U A R D / A b l e t h a n t h e t e r m s h e r e i n , a n d s u b j e c t t o t h e f o l l o w i n g : 1 . U s e R e s t r i c t i o n s : ( i ) Y o u w i l l p e r m i t u s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e o n l y o n t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e o r c l i e n t d e v i c e t h a t A X S G U A R D / A b l e h a s a u t h o r i z e d i n w r i t i n g . T h e m a x i m u m n u m b e r o f u s e r s o f A X S © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 3

4. V 1 . 1 G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e a t a n y o n e t i m e a n d / o r t h e m a x i m u m n u m b e r o f A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e o r c l i e n t d e v i c e o n w h i c h t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e m a y b e i n s t a l l e d a n d u s e d a t a n y o n e t i m e , i s t h e n u m b e r ( a ) s p e c i f i e d i n t h e p u r c h a s e o r d e r ( s ) a c c e p t e d b y A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e s e l l e r , ( b ) s e t f o r t h i n a c c o m p a n y i n g A X S G U A R D / A b l e d o c u m e n t a t i o n , o r ( c ) s p e c i f i c a l l y a u t h o r i z e d b y A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e s e l l e r i n w r i t i n g . ( i i ) A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e u s e r s a c q u i r e a l i m i t e d , n o n - e x c l u s i v e , n o n - t r a n s f e r a b l e r i g h t t o u s e t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e o n a d e v i c e t h a t t h e u s e r o w n s o r c o n t r o l s , a n d o n l y i n c o n j u n c t i o n w i t h a l i c e n s e d A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e . ( i i i ) U s e o f A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e i s s u b j e c t t o t h e r e l e v a n t r e s t r i c t i o n s i n S e c t i o n s B a n d C o f t h i s A g r e e m e n t . ( i v ) A v i o l a t i o n o f a n y l i c e n s e o r u s e r e s t r i c t i o n i m m e d i a t e l y t e r m i n a t e s t h e r i g h t t o u s e t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e a n d Y o u a g r e e t o i m m e d i a t e l y t e r m i n a t e a c c e s s t o t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e . 2 . D i s c l a i m e r o f L i a b i l i t y : ( i ) Y o u a r e s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r a n y u p d a t e , u p g r a d e , a n d s u p p o r t t h a t Y o u e x t e n d o r m a k e a v a i l a b l e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y t o Y o u r a u t h o r i z e d A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e u s e r s , a n d f o r a l l l i a b i l i t y a r i s i n g f r o m r e d i s t r i b u t i o n a n d s u b l i c e n s i n g . ( i i ) Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t A X S G U A R D / A b l e ’ s l i m i t e d w a r r a n t i e s a n d l i m i t e d i n d e m n i t y a v a i l a b l e t o Y o u u n d e r S e c t i o n s H , I , J a n d L o f t h i s A g r e e m e n t d o n o t e x t e n d t o Y o u r A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e u s e r s , a n d t h a t A X S G U A R D / A b l e m a k e s n o w a r r a n t y a n d d i s c l a i m s l i a b i l i t y o f a n y k i n d t o Y o u r A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e u s e r s . ( i i i ) Y o u a g r e e t o d e f e n d , i n d e m n i f y , a n d h o l d A X S G U A R D / A b l e f r e e a n d h a r m l e s s f r o m a n y c l a i m a r i s i n g f r o m o r r e l a t i n g t o Y o u r r e d i s t r i b u t i o n a n d s u b l i c e n s i n g o f t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e . D . O W N E R S H I P 1 . A l l t r a d e m a r k s , s e r v i c e m a r k s , p a t e n t s , c o p y r i g h t s , t r a d e s e c r e t s a n d a l l o t h e r i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y a n d p r o p r i e t a r y r i g h t s i n a n d t o t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d / o r A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e s a r e a n d w i l l r e m a i n t h e e x c l u s i v e p r o p e r t y o f A X S G U A R D / A b l e o r i t s l i c e n s o r s , w h e t h e r o r n o t s p e c i f i c a l l y r e c o g n i z e d o r p e r f e c t e d u n d e r a p p l i c a b l e l a w . U s e o f s o m e t h i r d p a r t y m a t e r i a l s i n c l u d e d i n t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e m a y b e s u b j e c t t o o t h e r t e r m s a n d c o n d i t i o n s i n a s e p a r a t e l i c e n s e a g r e e m e n t o r “ R e a d M e ” f i l e w r i t t e n i n s u c h m a t e r i a l s . 2 . Y o u w i l l n o t t a k e a n y a c t i o n t h a t j e o p a r d i z e s A X S G U A R D / A b l e ’ s o r i t s l i c e n s o r s ’ p r o p r i e t a r y r i g h t s o r a c q u i r e a n y r i g h t i n t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s e x c e p t t h e l i m i t e d u s e r i g h t s s e t f o r t h i n t h i s A g r e e m e n t . E . C O N F I D E N T I A L I T Y 1 . Y o u a c k n o w l e d g e t h a t t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s i n c o r p o r a t e c o n f i d e n t i a l a n d p r o p r i e t a r y i n f o r m a t i o n d e v e l o p e d o r a c q u i r e d b y o r l i c e n s e d t o A X S G U A R D / A b l e . Y o u a g r e e t o t a k e a l l r e a s o n a b l e p r e c a u t i o n s n e c e s s a r y t o s a f e g u a r d t h e c o n f i d e n t i a l i t y o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s , i n c l u d i n g ( i ) t h o s e t a k e n b y Y o u t o p r o t e c t Y o u r o w n c o n f i d e n t i a l i n f o r m a t i o n , a n d ( i i ) t h o s e w h i c h A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e p r e s e n t a t i v e m a y r e a s o n a b l y r e q u e s t f r o m t i m e t o t i m e . Y o u w i l l n o t a l l o w t h e r e m o v a l o r d e f a c e m e n t o f a n y c o n f i d e n t i a l i t y o r p r o p r i e t a r y n o t i c e p l a c e d o n t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s . T h e p l a c e m e n t o f c o p y r i g h t n o t i c e s o n t h e s e i t e m s w i l l n o t c o n s t i t u t e p u b l i c a t i o n o r o t h e r w i s e i m p a i r t h e i r c o n f i d e n t i a l n a t u r e . 2 . Y o u w i l l n o t d i s c l o s e , i n w h o l e o r i n p a r t , a n y i n f o r m a t i o n o n t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s d e s i g n a t e d a s c o n f i d e n t i a l t o a n y i n d i v i d u a l , e n t i t y o r o t h e r p e r s o n e x c e p t t o Y o u r e m p l o y e e s w h o h a v e a n e e d t o k n o w © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 4

9. V 1 . 1 I N C O N T R A C T S W I T H C O N S U M E R S S O T H A T T H E A B O V E L I M I T A T I O N S O R E X C L U S I O N S M A Y N O T A P P L Y T O Y O U . N . C O M P L I A N C E W I T H L A W S & W A R R A N T I E S 1 . Y o u s h a l l , a t Y o u r e x p e n s e , c o m p l y w i t h a l l l a w s , r e g u l a t i o n s a n d o t h e r l e g a l r e q u i r e m e n t s t h a t a p p l y t o Y o u r p u r c h a s e a n d u s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s , i n c l u d i n g t a x , f o r e i g n e x c h a n g e , d a t a p r o t e c t i o n a n d w a s t e d i s p o s a l l a w s a n d r e g u l a t i o n s . 2 . T h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d r e l a t e d t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n , d o c u m e n t s a n d m a t e r i a l s a r e s u b j e c t t o t h e U n i t e d S t a t e s E x p o r t A d m i n i s t r a t i o n R e g u l a t i o n s a n d o t h e r a p p l i c a b l e l a w s . Y o u w i l l : ( i ) c o m p l y s t r i c t l y w i t h a l l l e g a l r e q u i r e m e n t s e s t a b l i s h e d u n d e r t h e s e c o n t r o l s , ( i i ) c o o p e r a t e w i t h A X S G U A R D / A b l e i n a n y a u d i t o r i n s p e c t i o n t h a t r e l a t e s t o t h e s e c o n t r o l s , a n d ( i i i ) n o t e x p o r t , r e - e x p o r t , d i v e r t , t r a n s f e r , d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y , a n y A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d r e l a t e d m a t e r i a l s o r d i r e c t p r o d u c t s t h e r e o f t o a n y d e s t i n a t i o n , c o m p a n y o r p e r s o n r e s t r i c t e d o r p r o h i b i t e d b y t h e s e e x p o r t c o n t r o l s . 3 . Y o u r e p r e s e n t a n d w a r r a n t t h a t : ( i ) Y o u w i l l n o t u s e t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s f o r o r i n c o n n e c t i o n w i t h a n y p u r p o s e o r a c t i v i t y t h a t i s i l l e g a l o r u n l a w f u l i n t h e t e r r i t o r y o r j u r i s d i c t i o n i n w h i c h t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a r e m a d e a c c e s s i b l e o r a v a i l a b l e ( “ P r o s c r i b e d U s e ” ) , ( i i ) Y o u w i l l n o t u s e o r d e a l w i t h t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s i n a n y w a y t h a t w i l l e x p o s e A X S G U A R D / A b l e o r a n y o f i t s d i r e c t o r s , o f f i c e r s o r e m p l o y e e s t o l i a b i l i t y u n d e r a n y a p p l i c a b l e l a w i n c l u d i n g w i t h o u t l i m i t a t i o n e n v i r o n m e n t a l , s e c u r i t i e s , a n t i - c o r r u p t i o n , a n t i - g a m b l i n g o r o t h e r p e n a l l a w s , ( i i i ) Y o u h a v e i m p l e m e n t e d r e a s o n a b l e p o l i c i e s , p r o c e d u r e s a n d c o n t r o l s d e s i g n e d t o p r e v e n t P r o s c r i b e d U s e o f A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s ( " C o n t r o l s " ) , a n d t h e s e C o n t r o l s i n c l u d e m e a s u r e s t o p r e v e n t t h e r e - s h i p m e n t o r o t h e r d e l i v e r y o f A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s t o e n d - u s e r s i n a n y s u c h j u r i s d i c t i o n s , ( i v ) Y o u a n d Y o u r a u t h o r i z e d u s e r s a r e n o t c i t i z e n s o r p e r m a n e n t r e s i d e n t s o f a n e m b a r g o e d c o u n t r y o r p r o h i b i t e d e n d - u s e r s u n d e r a p p l i c a b l e U . S . e x p o r t a n d a n t i - t e r r o r i s m l a w s o r r e g u l a t i o n s . 4 . N o t w i t h s t a n d i n g a n y t h i n g t o t h e c o n t r a r y , Y o u a g r e e t o f u l l y i n d e m n i f y A X S G U A R D / A b l e f o r a n y e x p e n s e , l i a b i l i t y o r d a m a g e , w h e t h e r o r n o t c o n s e q u e n t i a l , i n d i r e c t , i n c i d e n t a l , s p e c i a l , e x e m p l a r y , o r p u n i t i v e , t h a t A X S G U A R D / A b l e m a y s u f f e r o r i n c u r i n t h e e v e n t t h a t t h e C o n t r o l s f a i l t o p r e v e n t a P r o s c r i b e d U s e , o r w h e r e Y o u o t h e r w i s e b r e a c h t h e r e p r e s e n t a t i o n s a n d w a r r a n t i e s s e t f o r t h i n t h i s S e c t i o n . O . G E N E R A L 1 . I f t h e r e i s a n y i n c o n s i s t e n c y b e t w e e n t h i s A g r e e m e n t a n d a n y A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e l i c e n s e o r o t h e r e n d - u s e r a g r e e m e n t p r o v i d e d i n t h e p a c k a g i n g o r a c c o m p a n y i n g m a t e r i a l s o f a A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t , t h e p r o v i s i o n s o f t h i s A g r e e m e n t s h a l l a p p l y t o t h e e x t e n t o f t h e i n c o n s i s t e n c y . I f t h e r e i s a n y i n c o n s i s t e n c y b e t w e e n t h i s A g r e e m e n t a n d a n y A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e l i c e n s e o r e n d - u s e r a g r e e m e n t p r o v i d e d i n c o n n e c t i o n w i t h a n y u p g r a d e s o r u p d a t e s t o t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , t h e p r o v i s i o n s o f s u c h o t h e r l i c e n s e o r e n d - u s e r a g r e e m e n t s s h a l l a p p l y t o t h e e x t e n t o f t h e i n c o n s i s t e n c y . I n t h e e v e n t o f a n y i n c o n s i s t e n c y b e t w e e n t h i s A g r e e m e n t a n d a n y s e p a r a t e w r i t t e n a g r e e m e n t b e t w e e n A X S G U A R D / A b l e a n d Y o u , t h e p r o v i s i o n s o f t h e s e p a r a t e a g r e e m e n t s h a l l a p p l y t o t h e e x t e n t o f t h e i n c o n s i s t e n c y . 2 . I f t h i s A g r e e m e n t i s t r a n s l a t e d i n t o a l a n g u a g e o t h e r t h a n E n g l i s h , t h e E n g l i s h v e r s i o n w i l l p r e v a i l t o t h e e x t e n t o f a n y c o n f l i c t o r d i s c r e p a n c y i n m e a n i n g b e t w e e n t h e E n g l i s h v e r s i o n a n d a n y t r a n s l a t i o n . U n l e s s a n d o n l y t o t h e e x t e n t p r o h i b i t e d b y l a w i n Y o u r j u r i s d i c t i o n , a n y d i s a g r e e m e n t s , d i s p u t e s , m e d i a t i o n , a r b i t r a t i o n o r l i t i g a t i o n r e l a t i n g t o t h i s A g r e e m e n t s h a l l b e c o n d u c t e d i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e , i n c l u d i n g w i t h o u t l i m i t a t i o n a n y c o r r e s p o n d e n c e , d i s c o v e r y , s u b m i s s i o n s , f i l i n g s , p l e a d i n g s , o r a l p l e a d i n g s , a r g u m e n t s , o r a l a r g u m e n t s a n d o r d e r s o r j u d g m e n t s . © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 9

8. V 1 . 1 A N Y A N D A L L W A R R A N T I E S , C O N D I T I O N S , R E P R E S E N T A T I O N S , I N D E M N I T I E S A N D G U A R A N T E E S W I T H R E S P E C T T O T H E A X S G U A R D / A b l e P R O D U C T S , W H E T H E R E X P R E S S , I M P L I E D , A R I S I N G B Y L A W , S T A T U T E , U S A G E O F T R A D E , O R C O U R S E O F D E A L I N G O R O T H E R W I S E , I N C L U D I N G W I T H O U T L I M I T A T I O N T H E W A R R A N T I E S O F M E R C H A N T A B I L I T Y , F I T N E S S F O R A P A R T I C U L A R P U R P O S E , S A T I S F A C T O R Y Q U A L I T Y , T I T L E A N D N O N - I N F R I N G E M E N T A R E H E R E B Y O V E R R I D D E N , E X C L U D E D A N D D I S C L A I M E D . L . L I M I T E D I N D E M N I T Y 1 . I f a n a c t i o n i s b r o u g h t a g a i n s t Y o u c l a i m i n g t h a t t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e i n f r i n g e s a p a t e n t o r c o p y r i g h t , A X S G U A R D / A b l e w i l l d e f e n d Y o u a t A X S G U A R D / A b l e ’ s e x p e n s e a n d , s u b j e c t t o t h i s S e c t i o n s L a n d M , p a y t h e d a m a g e s a n d c o s t s f i n a l l y a w a r d e d a g a i n s t Y o u i n t h e i n f r i n g e m e n t a c t i o n , b u t o n l y i f ( i ) Y o u n o t i f y A X S G U A R D / A b l e p r o m p t l y u p o n l e a r n i n g t h a t t h e c l a i m m a y b e a s s e r t e d , ( i i ) A X S G U A R D / A b l e h a s s o l e c o n t r o l o v e r t h e d e f e n s e o f t h e c l a i m a n d a n y n e g o t i a t i o n f o r i t s s e t t l e m e n t o r c o m p r o m i s e , a n d ( i i i ) Y o u t a k e n o a c t i o n t h a t , i n A X S G U A R D / A b l e ’ s j u d g m e n t , i s c o n t r a r y t o i t s i n t e r e s t s . 2 . I f a c o u r t o r d e r i n a n i n f r i n g e m e n t c l a i m r e s t r a i n s Y o u r u s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , Y o u w i l l p e r m i t A X S G U A R D / A b l e , a t i t s o p t i o n a n d e x p e n s e , t o ( i ) p r o c u r e t h e r i g h t t o c o n t i n u e u s i n g t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , ( i i ) r e p l a c e o r m o d i f y t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e t o e l i m i n a t e t h e i n f r i n g e m e n t w h i l e p r o v i d i n g f u n c t i o n a l l y e q u i v a l e n t p e r f o r m a n c e , o r ( i i i ) a c c e p t t h e r e t u r n o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e a n d r e f u n d t o Y o u t h e a m o u n t a c t u a l l y p a i d t o A X S G U A R D / A b l e f o r s u c h A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , l e s s d e p r e c i a t i o n b a s e d o n a t w e n t y - f o u r ( 2 4 ) m o n t h s t r a i g h t - l i n e d e p r e c i a t i o n s c h e d u l e . 3 . A X S G U A R D / A b l e w i l l h a v e n o i n d e m n i t y o b l i g a t i o n t o Y o u i f t h e p a t e n t o r c o p y r i g h t i n f r i n g e m e n t c l a i m r e s u l t s f r o m ( i ) a c o r r e c t i o n o r m o d i f i c a t i o n o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e n o t p r o v i d e d b y A X S G U A R D / A b l e , ( i i ) t h e f a i l u r e t o p r o m p t l y i n s t a l l a p a t c h , f i x o r u p d a t e , i f p r o v i d e d , o r ( i i i ) t h e c o m b i n a t i o n o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e w i t h o t h e r n o n - A X S G U A R D / A b l e p r o d u c t s . Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t t h i s S e c t i o n s e t s f o r t h Y o u r e x c l u s i v e r e m e d y a n d A X S G U A R D / A b l e ’ s e x c l u s i v e l i a b i l i t y f o r a n y a c t u a l o r a l l e g e d i n f r i n g e m e n t o r m i s a p p r o p r i a t i o n c l a i m r e l a t e d t o t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s . 4 . Y o u a g r e e t o i n d e m n i f y a n d h o l d A X S G U A R D / A b l e , i t s p a r e n t s , s u b s i d i a r i e s , a f f i l i a t e s , o f f i c e r s , d i r e c t o r s , e m p l o y e e s a n d a g e n t s h a r m l e s s f r o m a n d a g a i n s t a n y t h i r d p a r t y c l a i m s , d e m a n d s , c o s t s , d a m a g e s , l o s s e s , l i a b i l i t i e s a n d e x p e n s e s , i n c l u d i n g r e a s o n a b l e a t t o r n e y ’ s f e e s , m a d e b y a n y t h i r d p a r t y a r i s i n g o u t o f o r i n c o n n e c t i o n w i t h Y o u r b r e a c h o f t h i s A g r e e m e n t . M . L I M I T A T I O N O F L I A B I L I T Y N E I T H E R A X S G U A R D / A b l e N O R I T S A F F I L I A T E S , R E S E L L E R S , L I C E N S O R S O R S U P P L I E R S S H A L L , U N D E R A N Y C I R C U M S T A N C E S , H A V E A N Y L I A B I L I T Y T O Y O U O R T O A N Y O T H E R P E R S O N O R E N T I T Y F O R A N Y I N D I R E C T , I N C I D E N T A L , P U N I T I V E , S P E C I A L O R C O N S E Q U E N T I A L D A M A G E S W H A T S O E V E R , I N C L U D I N G B U T N O T L I M I T E D T O L O S S O F R E V E N U E O R P R O F I T S , L O S T O R D A M A G E D D A T A D O W N T I M E , O R O T H E R C O M M E R C I A L O R E C O N O M I C L O S S , E V E N I F A X S G U A R D / A b l e H A S B E E N A D V I S E D O F T H E P O S S I B I L I T Y O F S U C H D A M A G E S , W H E T H E R T H E Y A R E F O R E S E E A B L E O R U N F O R E S E E A B L E , A N D W H E T H E R A R I S I N G O U T O F B R E A C H O R F A I L U R E O F A N E X P R E S S O R I M P L I E D W A R R A N T Y , B R E A C H O F C O N T R A C T , M I S R E P R E S E N T A T I O N , N E G L I G E N C E , S T R I C T L I A B I L I T Y I N T O R T O R O T H E R W I S E . I N N O E V E N T W I L L T H E A G G R E G A T E L I A B I L I T Y W H I C H A X S G U A R D / A b l e O R I T S A F F I L I A T E S , R E S E L L E R S , L I C E N S O R S A N D S U P P L I E R S M A Y I N C U R I N A N Y A N D A L L A C T I O N S O R P R O C E E D I N G S E X C E E D T H E T O T A L A M O U N T A C T U A L L Y P A I D B Y Y O U F O R T H E R E S P E C T I V E A X S G U A R D / A b l e P R O D U C T T H A T D I R E C T L Y C A U S E D T H E D A M A G E . T H I S S E C T I O N W I L L N O T A P P L Y O N L Y W H E N A N D T O T H E E X T E N T T H A T A P P L I C A B L E L A W S P E C I F I C A L L Y R E Q U I R E S L I A B I L I T Y D E S P I T E T H E F O R E G O I N G E X C L U S I O N A N D L I M I T A T I O N . S O M E C O U N T R I E S D O N O T A L L O W T H E L I M I T A T I O N O F C O N S E Q U E N T I A L O R I N D I R E C T D A M A G E S © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 8

5. V 1 . 1 a n d a g r e e t o c o m p l y w i t h t h e u s e a n d n o n - d i s c l o s u r e r e s t r i c t i o n s a p p l i c a b l e t o t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s u n d e r t h i s A g r e e m e n t a n d a n y a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t a t i o n . I f r e q u e s t e d b y A X S G U A R D / A b l e , Y o u s h a l l c a u s e s u c h e m p l o y e e s t o e x e c u t e a p p r o p r i a t e c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t s . Y o u a c k n o w l e d g e t h a t a n y u n a u t h o r i z e d u s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s o r d i s c l o s u r e o f c o n f i d e n t i a l i n f o r m a t i o n m a y c a u s e i r r e p a r a b l e d a m a g e t o A X S G U A R D / A b l e a n d i t s l i c e n s o r s . I f a n u n a u t h o r i z e d u s e o r d i s c l o s u r e o c c u r s , Y o u w i l l i m m e d i a t e l y n o t i f y A X S G U A R D / A b l e a n d t a k e , a t Y o u r e x p e n s e , a l l s t e p s a v a i l a b l e t o r e c o v e r t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d c o n f i d e n t i a l i n f o r m a t i o n t o p r e v e n t f u r t h e r u n a u t h o r i z e d u s e o r d i s s e m i n a t i o n . 3 . Y o u w i l l h a v e n o c o n f i d e n t i a l i t y o b l i g a t i o n w i t h r e s p e c t t o a n y p o r t i o n o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s t h a t ( i ) Y o u i n d e p e n d e n t l y d e v e l o p e d b e f o r e r e c e i v i n g t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s u n d e r t h i s A g r e e m e n t , ( i i ) Y o u l a w f u l l y o b t a i n e d f r o m a t h i r d p a r t y u n d e r n o c o n f i d e n t i a l i t y o b l i g a t i o n , o r ( i i i ) b e c a m e a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c o t h e r t h a n a s a r e s u l t o f a n y a c t o r o m i s s i o n b y Y o u o r a n y o f Y o u r e m p l o y e e s . F . D A T A P R O T E C T I O N 1 . A X S G U A R D / A b l e m a y c o l l e c t c e r t a i n p e r s o n a l l y i d e n t i f i a b l e i n f o r m a t i o n a b o u t Y o u ( “ P e r s o n a l D a t a ” ) i n t h e p r o c e s s o f i n s t a l l a t i o n o r a c t i v a t i o n o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e o r i n t h e p r o c e s s o f u s i n g t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s o r r e c e i v i n g t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e s . P e r s o n a l D a t a m a y b e s t o r e d i n B e l g i u m , S w i t z e r l a n d , t h e U n i t e d S t a t e s o r o t h e r j u r i s d i c t i o n s . B y a c c e s s i n g o r u s i n g t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , Y o u c o n s e n t t o t h e t r a n s f e r o f Y o u r P e r s o n a l D a t a f r o m t h e E u r o p e a n U n i o n a n d / o r S w i t z e r l a n d t o t h e U n i t e d S t a t e s a n d v i c e v e r s a o r t o j u r i s d i c t i o n s t h a t m a y n o t p r o v i d e a n e q u i v a l e n t l e v e l o f p r o t e c t i o n a s t h e l a w s i n Y o u r h o m e j u r i s d i c t i o n . Y o u r e p r e s e n t a n d w a r r a n t t h a t Y o u h a v e p r o v i d e d a l l n e c e s s a r y n o t i c e s t o a n d o b t a i n e d a l l n e c e s s a r y c o n s e n t s f r o m r e l e v a n t i n d i v i d u a l s i n o r d e r t o t r a n s f e r t h e i r P e r s o n a l D a t a t o A X S G U A R D / A b l e f o r t h e p u r p o s e s a n d i n t h e m a n n e r d e s c r i b e d h e r e i n . 2 . A X S G U A R D / A b l e a n d i t s a f f i l i a t e s m a y u s e a n d p r o c e s s P e r s o n a l D a t a t o p r o v i d e Y o u w i t h t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e s r e q u e s t e d , t o r e s p o n d t o Y o u r i n q u i r i e s a n d r e q u e s t s , t o p r o v i d e c u s t o m e r s u p p o r t a c t i v i t i e s , t o o p e r a t e A X S G U A R D / A b l e ’ s b u s i n e s s , a n d t o m a n a g e a n d a d m i n i s t e r Y o u r a c c o u n t . A X S G U A R D / A b l e m a y d i s c l o s e Y o u r P e r s o n a l D a t a f o r b u s i n e s s p u r p o s e s o n l y o n a n e e d - t o - k n o w b a s i s a n d o n l y w i t h ( i ) A X S G U A R D / A b l e e m p l o y e e s a n d a f f i l i a t e s , ( i i ) Y o u , f r o m w h o m A X S G U A R D / A b l e r e c e i v e d t h e P e r s o n a l D a t a , ( i i i ) A X S G U A R D / A b l e ’ s s u b c o n t r a c t o r s a n d t h i r d p a r t y s e r v i c e p r o v i d e r s t h a t h a v e a g r e e d t o s a f e g u a r d P e r s o n a l D a t a i n a l i k e m a n n e r a s A X S G U A R D / A b l e s a f e g u a r d s s u c h i n f o r m a t i o n , a n d ( i v ) w i t h o t h e r e n t i t i e s a u t h o r i z e d t o h a v e a c c e s s t o s u c h i n f o r m a t i o n u n d e r a p p l i c a b l e l a w o r r e g u l a t i o n . A X S G U A R D / A b l e m a y d i s c l o s e P e r s o n a l D a t a w h e n n e c e s s a r y t o p r o t e c t i t s r i g h t s a n d p r o p e r t y , t o e n f o r c e i t s t e r m s o f u s e a n d l e g a l a g r e e m e n t s , a s r e q u i r e d o r p e r m i t t e d b y l a w , o r a t t h e r e q u e s t o f l a w e n f o r c e m e n t a u t h o r i t i e s a n d t h e c o u r t s , a n d p u r s u a n t t o a s u b p o e n a . A X S G U A R D / A b l e s h a l l h a v e n o d u t y t o n o t i f y Y o u o f s u c h c o m p l i a n c e w i t h l a w . 3 . A X S G U A R D / A b l e t a k e s r e a s o n a b l e a n d a p p r o p r i a t e m e a s u r e s t o m a i n t a i n t h e c o n f i d e n t i a l i t y a n d s e c u r i t y o f P e r s o n a l D a t a a n d t o p r e v e n t i t s u n a u t h o r i z e d u s e o r d i s c l o s u r e . Y o u c a n r e q u e s t a c c e s s t o Y o u r P e r s o n a l D a t a t h a t A X S G U A R D / A b l e m a i n t a i n s a b o u t Y o u b y c o n t a c t i n g A X S G U A R D / A b l e . T o p r o t e c t Y o u r p r i v a c y , A X S G U A R D / A b l e w i l l t a k e r e a s o n a b l e s t e p s t o v e r i f y Y o u r i d e n t i t y b e f o r e g r a n t i n g a c c e s s t o o r m a k i n g c h a n g e s t o Y o u r P e r s o n a l D a t a . G . T E R M & T E R M I N A T I O N 1 . T h i s A g r e e m e n t c o m m e n c e s u p o n t h e e a r l i e s t o f Y o u ( i ) a c c e p t i n g ( b y m e a n s o f c l i c k i n g o n t h e “ I A G R E E ” b u t t o n ) t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s c o n t a i n e d h e r e i n , ( i i ) i n s t a l l i n g o r a c t i v a t i n g t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , a n d / o r ( i i i ) u s i n g o r a l l o w i n g u s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s . © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 5

7. V 1 . 1 2 . I f a n y d e f e c t i v e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e i s t o b e r e t u r n e d p u r s u a n t t o t h i s A g r e e m e n t , A X S G U A R D / A b l e w i l l , i n i t s d i s c r e t i o n , p r o v i d e Y o u o r t h e a u t h o r i z e d r e s e l l e r f r o m w h o m Y o u a c q u i r e d t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e w i t h a R e t u r n M a t e r i a l A u t h o r i z a t i o n ( “ R M A ” ) n u m b e r . A X S G U A R D / A b l e w i l l e x a m i n e t h e r e t u r n e d A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e a n d n o t i f y Y o u o r t h e a u t h o r i z e d r e s e l l e r o f : ( i ) t h e p a r t o f t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e c o v e r e d b y t h e l i m i t e d w a r r a n t y s e t f o r t h i n t h i s S e c t i o n I , a n d ( i i ) t h e p a r t o f t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e n o t c o v e r e d b y t h i s l i m i t e d w a r r a n t y a n d t h e r e a s o n t h e r e f o r e . F o r A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e n o t c o v e r e d b y t h e l i m i t e d w a r r a n t y b u t c a n b e r e w o r k e d ( i . e . n e w l a b e l , e r a s u r e o f a l l d a t a ) , A X S G U A R D / A b l e w i l l , i n i t s d i s c r e t i o n , s u b m i t a n o f f e r t o Y o u , d i r e c t l y o r t h r o u g h t h e a u t h o r i z e d r e s e l l e r , t o r e w o r k t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e . 3 . I n c a s e o f b r e a c h o f t h e w a r r a n t y s e t f o r t h i n t h i s S e c t i o n I o r o t h e r d u t y r e l a t e d t o q u a l i t y , A X S G U A R D / A b l e w i l l , a t i t s o p t i o n , r e p a i r o r r e p l a c e t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e a c c o r d i n g t o t h e a p p l i c a b l e w a r r a n t y d o c u m e n t a t i o n . Y o u a g r e e t o t h e u s e o f r e m a n u f a c t u r e d o r r e f u r b i s h e d A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e s u b j e c t o f s u c h r e p a i r o r r e p l a c e m e n t . I f A X S G U A R D / A b l e d e t e r m i n e s t h a t r e p a i r o r r e p l a c e m e n t i s n o t p r a c t i c a b l e , Y o u m a y r e t u r n t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e t o A X S G U A R D / A b l e o r , a s d i r e c t e d b y A X S G U A R D / A b l e , t o t h e a u t h o r i z e d r e s e l l e r i n e x c h a n g e f o r a r e f u n d o f t h e p r i c e a c t u a l l y p a i d f o r t h e d e f e c t i v e i t e m l e s s d e p r e c i a t i o n b a s e d o n a t h r e e ( 3 ) m o n t h s s t r a i g h t l i n e d e p r e c i a t i o n s c h e d u l e . Y o u a c k n o w l e d g e t h a t t h i s S e c t i o n I s e t s f o r t h Y o u r e x c l u s i v e r e m e d y a n d A X S G U A R D / A b l e ’ s e x c l u s i v e l i a b i l i t y f o r a n y b r e a c h o f w a r r a n t y r e l a t e d t o t h e q u a l i t y o f t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e . J . N O I M P L I E D S E R V I C E W A R R A N T Y E x c e p t t o t h e e x t e n t s p e c i f i c a l l y p r o h i b i t e d b y a p p l i c a b l e l a w i n Y o u r j u r i s d i c t i o n , o r a s a g r e e d p u r s u a n t t o a s e p a r a t e a g r e e m e n t , a l l A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e s a r e m a d e a v a i l a b l e a n d p r o v i d e d “ a s i s ” a n d “ a s a v a i l a b l e , ” w i t h o u t c o n d i t i o n , e n d o r s e m e n t , g u a r a n t e e , r e p r e s e n t a t i o n o r w a r r a n t y o f a n y k i n d b y A X S G U A R D / A b l e , a n d s u b j e c t t o A X S G U A R D / A b l e ’ s t h e n - c u r r e n t a p p l i c a b l e c h a r g e s . A l l u p g r a d e s o r n e w v e r s i o n s o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e a r e o f f e r e d a s s e p a r a t e l y - p r i c e d i t e m s , u n l e s s o t h e r w i s e a g r e e d b y A X S G U A R D / A b l e i n w r i t i n g . A X S G U A R D / A b l e a s s u m e s n o r e s p o n s i b i l i t y f o r s e r v i c e s m a d e a v a i l a b l e t h r o u g h o r p r o v i d e d b y i n d e p e n d e n t t h i r d p a r t i e s e x c e p t a s a n d t o t h e e x t e n t A X S G U A R D / A b l e h a s o t h e r w i s e e x p r e s s l y a g r e e d o r a s r e q u i r e d u n d e r a p p l i c a b l e l a w . K . D I S C L A I M E R 1 . T h e l i m i t e d w a r r a n t i e s s e t f o r t h i n S e c t i o n s H a n d I d o n o t a p p l y t o t h e e x t e n t a n y d e f e c t s o r m a l f u n c t i o n s i n t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s r e s u l t f r o m e x t r i n s i c c a u s e s , s u c h a s ( i ) n a t u r a l d i s a s t e r s i n c l u d i n g f i r e , s m o k e , w a t e r , e a r t h q u a k e s o r l i g h t n i n g , ( i i ) e l e c t r i c a l p o w e r f l u c t u a t i o n s o r f a i l u r e s , ( i i i ) Y o u r f a i l u r e t o c o m p l y w i t h t h e c o n d i t i o n s a n d s t o r a g e i n s t r u c t i o n s s p e c i f i e d i n a n y W a r r a n t y D e f e c t d o c u m e n t a t i o n , ( i v ) a n y o t h e r a b u s e , m i s u s e , a c c i d e n t , a l t e r a t i o n , o r n e g l e c t o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t , ( v ) r e p a i r , c o r r e c t i o n o r m o d i f i c a t i o n o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t n o t p r o v i d e d o r a u t h o r i z e d b y A X S G U A R D / A b l e , o r ( v i ) t h e c o m b i n a t i o n o f t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t w i t h s o f t w a r e o r s e r v i c e s n o t p r o v i d e d o r a u t h o r i z e d b y A X S G U A R D / A b l e . 2 . A X S G U A R D / A b l e m a k e s n o w a r r a n t y o r a s s u r a n c e o f a n y k i n d f o r t h i r d p a r t y p r o d u c t s o r s e r v i c e s , i n c l u d i n g A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e d e r i v e d f r o m t h i r d - p a r t y s o f t w a r e a s w e l l a s O p e n S o u r c e S o f t w a r e . “ O p e n S o u r c e S o f t w a r e ” m e a n s a n y s o f t w a r e f o r w h i c h t h e h u m a n - r e a d a b l e p r o g r a m i n s t r u c t i o n s k n o w n a s s o u r c e c o d e a r e m a d e f r e e l y a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c t o i n s p e c t , c o p y , m o d i f y a n d d i s t r i b u t e . O p e n S o u r c e S o f t w a r e i s m a d e a v a i l a b l e s u b j e c t t o a n y a p p l i c a b l e t h i r d p a r t y l i c e n s e a g r e e m e n t a c c o m p a n y i n g s u c h s o f t w a r e . 3 . E X C E P T F O R T H E L I M I T E D W A R R A N T I E S S E T F O R T H I N S E C T I O N S H A N D I A N D T H E L I M I T E D I N D E M N I T Y S E T F O R T H I N S E C T I O N L , A N D T O T H E E X T E N T P E R M I T T E D B Y A P P L I C A B L E L A W , © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 7

2. V 1 . 1 W I T H Y O U R P R O O F O F P U R C H A S E T O A X S G U A R D / A b l e O R I T S A U T H O R I Z E D R E S E L L E R W I T H I N T E N ( 1 0 ) D A Y S O F T H E D A T E O F Y O U R P U R C H A S E F O R A F U L L R E F U N D ( L E S S S H I P P I N G A N D H A N D L I N G A N D A N Y A P P L I C A B L E T A X E S E X C E P T I N C E R T A I N S T A T E S A N D C O U N T R I E S W H E R E S H I P P I N G , H A N D L I N G A N D T A X E S A R E R E F U N D A B L E ) . A T T E N T I O N : T H I S A G R E E M E N T I N C L U D E S A L I C E N S E F O R A X S G U A R D / A b l e S O F T W A R E . I T D O E S N O T P R O V I D E F O R A S A L E O R T R A N S F E R O F A N Y I N T E L L E C T U A L P R O P E R T Y R I G H T S T O Y O U . T H E A X S G U A R D / A b l e P R O D U C T S A R E P R O V I D E D U N D E R T H E F O L L O W I N G T E R M S A N D C O N D I T I O N S : A . L I C E N S E 1 . U n l e s s A X S G U A R D / A b l e o t h e r w i s e s p e c i f i c a l l y a g r e e s i n w r i t i n g , Y o u h a v e a n i n d e f i n i t e t e r m , n o n - e x c l u s i v e , n o n - t r a n s f e r a b l e , l i m i t e d r i g h t t o u s e t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e s o l e l y i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s a n d A X S G U A R D / A b l e S e r v i c e s , a n d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s o f t h i s A g r e e m e n t ( “ L i c e n s e ” ) . T h i s L i c e n s e i s g r a n t e d t o Y o u i n d i v i d u a l l y , o r i f Y o u a r e a u t h o r i z e d t o a c q u i r e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e o n b e h a l f o f Y o u r c o m p a n y o r o t h e r o r g a n i z a t i o n , t h e L i c e n s e i s g r a n t e d t o t h e e n t i t y o n w h o s e b e h a l f Y o u a c t . 2 . Y o u a g r e e t o u s e t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e o n l y o n t h e n u m b e r o f p r i m a r y c o m p u t e r s e r v e r s a n d b a c k u p c o m p u t e r s e r v e r s t h a t A X S G U A R D / A b l e h a s a u t h o r i z e d i n w r i t i n g f o r a s p e c i f i e d o p e r a t i n g s y s t e m . T h e m a x i m u m n u m b e r o f u s e r s p e r m i t t e d t o u s e t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e a t a n y o n e t i m e i s t h e n u m b e r o f u s e r s ( i ) s p e c i f i e d i n t h e p u r c h a s e o r d e r ( s ) a c c e p t e d b y A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e s e l l e r , ( i i ) s e t f o r t h i n t h e a c c o m p a n y i n g A X S G U A R D / A b l e d o c u m e n t a t i o n , o r ( i i i ) o t h e r w i s e s p e c i f i c a l l y a u t h o r i z e d i n w r i t i n g b y A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e s e l l e r . E x c e p t w i t h A X S G U A R D / A b l e ’ s e x p r e s s w r i t t e n c o n s e n t , r e d i s t r i b u t i o n o f A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e i s n o t p e r m i t t e d . 3 . I f A X S G U A R D / A b l e p r o v i d e s Y o u t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e w i t h o u t t h e a c t i v a t i o n c o d e , Y o u a c q u i r e a l i m i t e d l i c e n s e t o d o w n l o a d a n d i n s t a l l t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e o n a d e v i c e t h a t Y o u o w n o r c o n t r o l . I f Y o u d o w n l o a d a n d i n s t a l l t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e t o a c c e s s a n e n t e r p r i s e a p p l i c a t i o n , Y o u o b t a i n t h e r i g h t t o u s e t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e a n d / o r t h e a c t i v a t i o n c o d e f r o m o r b y a u t h o r i t y o f t h e o r g a n i z a t i o n e m p l o y i n g t h e e n t e r p r i s e a p p l i c a t i o n s u b j e c t t o t h e t e r m s o f a l i c e n s e a g r e e m e n t b e t w e e n A X S G U A R D / A b l e a n d t h e o r g a n i z a t i o n . I n a n y c a s e , Y o u r r i g h t t o d o w n l o a d , i n s t a l l a n d / o r u s e t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e a n d t h e a c t i v a t i o n c o d e i s s u b j e c t t o t h e r e l e v a n t p r o v i s i o n s i n S e c t i o n s B a n d C h e r e o f . R e d i s t r i b u t i o n o f t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e i s n o t p e r m i t t e d , e x c e p t a s e x p r e s s l y a u t h o r i z e d i n t h i s A g r e e m e n t . 4 . Y o u a g r e e t o l o a d a n d u s e t h e a c t i v a t i o n c o d e s o n l y i n t o a n d w i t h t h e A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e w i t h w h i c h t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e o r o t h e r c l i e n t d e v i c e s u s i n g t h e A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e a r e l i c e n s e d t o o p e r a t e . Y o u a c k n o w l e d g e t h a t e a c h a c t i v a t i o n c o d e i s i n t e n d e d t o a s s o c i a t e a s i n g l e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e o r o t h e r d e v i c e w i t h s u c h l i c e n s e d A X S G U A R D / A b l e S e r v e r S o f t w a r e a n d w i l l n o t b e u s e d t o a s s o c i a t e s u c h d e v i c e s w i t h a n y o t h e r p r o g r a m o r p l a t f o r m u n l e s s a u t h o r i z e d b y A X S G U A R D / A b l e i n w r i t i n g . Y o u a g r e e t h a t Y o u a r e s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r m a i n t a i n i n g t h e c o n f i d e n t i a l i t y o f a l l a c t i v a t i o n c o d e s . 5 . I f Y o u a c c e s s A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e f o r t r i a l u s e , A X S G U A R D / A b l e p r o v i d e s Y o u a n o n - e x c l u s i v e , n o n - t r a n s f e r a b l e r i g h t t o u s e t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e w i t h l i m i t e d f e a t u r e s a n d f o r a l i m i t e d p e r i o d , s o l e l y f o r i n t e r n a l e v a l u a t i o n a n d t e s t i n g p u r p o s e s a n d n o t f o r p r o d u c t i o n u s e . Y o u a c k n o w l e d g e t h a t t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e m a y c o n t a i n a s e c u r i t y c o d e t h a t r e n d e r s t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e i n o p e r a b l e u p o n e x p i r a t i o n o f s u c h p e r i o d . T o t h e f u l l e s t e x t e n t p e r m i t t e d b y a p p l i c a b l e l a w Y O U A C C E P T T H E A X S G U A R D / A b l e S O F T W A R E F O R T R I A L U S E “ A S I S ” A N D W I T H O U T W A R R A N T I E S O R C O N D I T I O N S O F A N Y K I N D . © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 2

6. V 1 . 1 2 . U s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e p r o v i d e d p u r s u a n t t o t h i s A g r e e m e n t m a y b e s u b j e c t t o r e c u r r i n g f e e s , i n w h o l e o r i n p a r t , p a y a b l e a s s p e c i f i e d i n a c c o m p a n y i n g t e r m s , d o c u m e n t a t i o n , p u r c h a s e o r d e r s , r e l a t e d t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n a n d / o r o t h e r m a t e r i a l s . Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t Y o u w i l l b e e n t i t l e d t o c o n t i n u e u s i n g s u c h A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e o n l y u p o n p a y m e n t o f a p p l i c a b l e t h e n - c u r r e n t r e n e w a l f e e s . 3 . Y o u m a y t e r m i n a t e t h i s A g r e e m e n t a t a n y t i m e w i t h o u t r i g h t t o r e f u n d . T h i s A g r e e m e n t w i l l a u t o m a t i c a l l y t e r m i n a t e i f Y o u ( i ) f a i l t o c o m p l y w i t h a n y o f i t s t e r m s o r c o n d i t i o n s , ( i i ) f a i l t o r e n e w t h e L i c e n s e a n d p a y t h e a p p l i c a b l e f e e s , ( i i i ) f a i l t o p a y a m o u n t s d u e o n a t i m e l y b a s i s , o r ( i v ) i f Y o u b e c o m e i n s o l v e n t o r e n t e r i n t o b a n k r u p t c y o r a n y o t h e r p r o c e e d i n g t h a t r e l a t e s t o i n s o l v e n c y o r p r o t e c t i o n o f c r e d i t o r s ’ r i g h t s . 4 . U p o n t h e t e r m i n a t i o n o f t h i s A g r e e m e n t f o r a n y r e a s o n , a l l r i g h t s g r a n t e d t o Y o u h e r e i n w i l l c e a s e a n d Y o u a g r e e t o c o m p l e t e l y d e l e t e a n d t o d e s t r o y a l l c o p i e s o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e i n c l u d i n g , b u t n o t l i m i t e d t o , a n y A X S G U A R D / A b l e C l i e n t S o f t w a r e e m b e d d e d i n o r i n s t a l l e d o n c l i e n t d e v i c e s a n d a l l a c t i v a t i o n c o d e s . T h e C o n f i d e n t i a l i t y a n d I n d e m n i t y p r o v i s i o n s a n d t h e L i m i t a t i o n s o f W a r r a n t i e s a n d L i a b i l i t y s e t f o r t h h e r e i n s h a l l c o n t i n u e i n f o r c e a f t e r a n y t e r m i n a t i o n . H . L I M I T E D S O F T W A R E W A R R A N T Y 1 . E x c e p t a s o t h e r w i s e p r o v i d e d b y a p p l i c a b l e l a w , o r a s a g r e e d w i t h A X S G U A R D / A b l e p u r s u a n t t o a s e p a r a t e a g r e e m e n t , A X S G U A R D / A b l e w a r r a n t s t h a t t h e s t o r a g e m e d i a i n t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e w i l l b e f r e e f r o m d e f e c t s i n m a t e r i a l s a n d w o r k m a n s h i p f o r n i n e t y ( 9 0 ) d a y s f r o m t h e d a t e t h a t Y o u a c q u i r e t h e s t o r a g e m e d i a . I f s u c h a d e f e c t o c c u r s w i t h i n t h e w a r r a n t y p e r i o d , r e t u r n i t t o A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e s e l l e r f o r a f r e e r e p l a c e m e n t . T h i s r e m e d y i s Y o u r e x c l u s i v e r e m e d y f o r b r e a c h o f t h i s w a r r a n t y . 2 . A X S G U A R D / A b l e w a r r a n t s t h a t t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e w i l l ( i ) c o n f o r m t o p u b l i s h e d A X S G U A R D / A b l e P r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s i n e f f e c t o n t h e d a t e t h a t Y o u r e c e i v e t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e , a n d ( i i ) p e r f o r m s u b s t a n t i a l l y a s d e s c r i b e d i n t h e a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t a t i o n f o r a p e r i o d o f n i n e t y ( 9 0 ) d a y s a f t e r d e l i v e r y . Y o u a c k n o w l e d g e t h a t ( i ) t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e m a y n o t s a t i s f y a l l o f Y o u r r e q u i r e m e n t s , a n d ( i i ) u s e o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e m a y n o t b e u n i n t e r r u p t e d o r e r r o r - f r e e . Y o u f u r t h e r a c k n o w l e d g e t h a t t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e l i c e n s e f e e s a n d o t h e r c h a r g e s c o n t e m p l a t e d u n d e r t h i s A g r e e m e n t a r e b a s e d o n t h e l i m i t e d w a r r a n t i e s , d i s c l a i m e r s a n d l i m i t a t i o n s o f l i a b i l i t y i n t h i s A g r e e m e n t a n d t h a t s u c h c h a r g e s w o u l d b e s u b s t a n t i a l l y h i g h e r i f a n y o f t h e s e p r o v i s i o n s w e r e u n e n f o r c e a b l e . 3 . I n c a s e o f a b r e a c h o f t h e w a r r a n t y s e t f o r t h a b o v e o r a n y o t h e r d u t y r e l a t e d t o q u a l i t y , A X S G U A R D / A b l e w i l l , a t i t s o p t i o n , c o r r e c t o r r e p l a c e t h e d e f e c t i v e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e o r , i f A X S G U A R D / A b l e d e t e r m i n e s t h a t t h i s i s n o t p r a c t i c a b l e , A X S G U A R D / A b l e o r i t s a u t h o r i z e d r e s e l l e r w i l l a c c e p t r e t u r n o f t h e d e f e c t i v e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e i n e x c h a n g e f o r a r e f u n d o f t h e p r i c e Y o u p a i d f o r s u c h A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e f o r t h e p e r i o d d u r i n g w h i c h t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e w a s n o t u s a b l e . Y o u a c k n o w l e d g e a n d a g r e e t h a t t h i s S e c t i o n H s e t s f o r t h Y o u r e x c l u s i v e r e m e d y a n d A X S G U A R D / A b l e ’ s e x c l u s i v e l i a b i l i t y f o r a n y b r e a c h o f w a r r a n t y o r o t h e r d u t y r e l a t e d t o t h e q u a l i t y o f t h e A X S G U A R D / A b l e S o f t w a r e . I . L I M I T E D H A R D W A R E W A R R A N T Y 1 . E x c e p t a s o t h e r w i s e p r o v i d e d b y a p p l i c a b l e l a w , o r a s a g r e e d w i t h A X S G U A R D / A b l e p u r s u a n t t o a s e p a r a t e a g r e e m e n t , A X S G U A R D / A b l e w a r r a n t s t h a t f o r a p e r i o d o f n i n e t y ( 9 0 ) d a y s f o l l o w i n g Y o u r r e c e i p t o f t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e , t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e w i l l b e f r e e f r o m f a u l t s i n m a n u f a c t u r e a n d m a t e r i a l s a s d e s c r i b e d i n t h e A X S G U A R D / A b l e w a r r a n t y d o c u m e n t a t i o n i n c l u d e d w i t h s h i p m e n t o f t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e . A X S G U A R D / A b l e d o e s n o t w a r r a n t t h a t t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e w i l l o p e r a t e u n i n t e r r u p t e d o r e r r o r - f r e e . A X S G U A R D / A b l e w i l l n o t b e l i a b l e f o r d e f e c t s i n t h e A X S G U A R D / A b l e H a r d w a r e n o t i f i e d b y Y o u a f t e r e x p i r a t i o n o f t h e w a r r a n t y p e r i o d . © A X S G U A R D - A b l e N V - D e l l i n g s t r a a t 2 8 b - 2 8 0 0 M e c h e l e n - B e l g i u m 6

Weergaven

 • 361 Totale weergaven
 • 275 Websiteweergaven
 • 86 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 4 www.afrilas.com